SER

Missie van de SER

  • Als advies- en overlegorgaan van ondernemers, werknemers en kroonleden een bijdrage leveren aan duurzame groei door te komen tot consensus over nationale en internationale onderwerpen op sociaal-economisch terrein;
  • Met kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen overeenstemming en steun in de samenleving. 


De SER heeft veel deskundigheid in huis om adviezen van goede kwaliteit te leveren. Kwaliteit alleen is onvoldoende, de adviezen moeten draagvlak hebben in de maatschappij. Daarom gaat de SER bij de totstandkoming ervan de dialoog aan met alle betrokken partijen. Het SER-motto is kortom

Denkwerk voor Draagvlak door Dialoog

Doelstelling van de SER

Het bevorderen van brede welvaart waar samenleving, economie en milieu in balans zijn, hier en nu, later en elders.
Dat doen we door in samenhang te werken aan:

  • Het bevorderen van ondernemerschap en waardig werk.
  • Het bevorderen van duurzame groei en een inclusieve samenleving met een evenwichtige inkomensverdeling.


Samenstelling SER

De SER is samengesteld uit drie partijen: ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen. In totaal telt de raad 36 leden: 12 ondernemersleden, 12 werknemersleden en 12 onafhankelijke deskundigen, ofwel kroonleden. De kroonleden worden benoemd door de regering. De werknemersleden en ondernemersleden worden voorgedragen door organisaties van werknemers en werkgevers.


SER-secretariaat
Het SER-secretariaat is verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning bij de uitvoering van de taken hieronder:

  • Adviseert de regering en het parlement over het sociaal-economisch beleid;
  • Faciliteert akkoorden en convenanten door verschillende organisaties bij elkaar te brengen;
  • Agendeert sociaal-economische vraagstukken door middel van dialoog;
  • Voert bestuurlijke taken uit om bijvoorbeeld medezeggenschap te bevorderen; 
  • Ondersteunt allerlei vormen van zelfregulering als aanvulling op of alternatief voor wettelijke regels. Het gaat om regelingen en overeenkomsten die door de betrokken organisaties zelf worden opgesteld, uitgevoerd en gehandhaafd.


Wil je meer lezen over de achtergrond van de SER en de werkwijze van de SER, lees daarvoor de Publieksbrochure “De Sociaal Economische Raad” of bekijk de informatie op de SER-website