OR & medezeggenschap

Gevolgen voor het werk van or's

Uitstel verkiezingen

Een veelgehoorde vraag is ‘Kan de or vanwege het COVID-19-virus de verkiezingen uitstellen?’, want (op korte termijn) op een andere manier verkiezingen organiseren of campagne voeren stelt verschillende or’s voor een probleem.


De WOR kent niet de mogelijkheid om de zittingstermijn van een or te verlengen. Formeel is dit dan ook niet mogelijk. In de praktijk gebeurt dit echter wel, als daarover tussen alle partijen (or, bestuurder, vakbonden, medewerkers) overeenstemming bestaat. Voor uitstel van de verkiezingen en daarmee verlenging van de zittingstermijn, moeten gegronde redenen zijn en de verlenging geldt voor een redelijke en overzichtelijke periode. 


Op 7 oktober 2020 heeft een lagere voorzieningenrechter daarover gezegd dat de samenleving groot belang toekent aan medezeggenschap en de coronacrisis niet dusdanig belemmerend is dat de zittingstermijnregel niet gehandhaafd hoeft te worden. Daarbij was van belang dat de or onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het houden van de verkiezingen noodzakelijkerwijs wordt verhinderd door de coronacrisis. De or is door de Kantonrechter opgedragen om een termijn van zes weken aan te houden voor het indienen van de kandidatenlijsten, andere termijnen uit het reglement zo nodig los te laten en uiterlijk binnen twaalf weken nieuwe verkiezingen te houden. Houd rechtspraak hierover (in hogere instanties) in de gaten.


Iedere belanghebbende, waaronder alle in de onderneming werkzame personen, kan bezwaar maken tegen het uitstellen van de verkiezingen. Daarom is het belangrijk hier goed over te communiceren. Het overleg met de medewerkers hierover kan ook in de vorm van een bericht aan de medewerkers waarop zij gemotiveerd moeten reageren wanneer ze bezwaar hebben tegen uitstel.

TIP: Als u wilt, kunt u al vanaf tien medewerkers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen om het overleg met uw medewerkers te stroomlijnen.