OR & medezeggenschap

NOW, Arbo, arbeidsvoorwaarden en reorganisatie

Gebruik van NOW voor behoud werkgelegenheid 

De NOW-regeling is bedoeld om werkgelegenheid in stand te houden. Indien de organisatie hiervan gebruik maakt is de bestuurder verplicht de or daarover te informeren. Deze verplichting geldt voor alle tranches van de NOW. Met deze informatieplicht is het voor de werknemers duidelijk dat de werkgever een tegemoetkoming ontvangt om de lonen te kunnen doorbetalen en werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen.  
 


  De NOW is een subsidie voor de loonkosten van alle werknemers als er sprake is van een acute terugval in de omzet met een bepaald minimumpercentage. Het gaat hierbij niet alleen om de loonkosten van werknemers in vaste dienst, maar ook om die van werknemers in de flexibele schil, zoals werknemers met een contract voor bepaalde tijd en oproepkrachten. Als deze werknemers in dienst worden gehouden worden ook voor hen de loonkosten tot een bepaald maximum vergoed. Dat geldt ook voor uitzendwerkgevers die hun uitzendkrachten in dienst houden als er voor hen geen werk meer is, mits er bij de uitzendwerkgever sprake is van omzetdaling.


  Het maximum van deze subsidie bedraagt 90% van de loonkosten vanuit NOW-1 en NOW-2 en wordt lager en geleidelijk afgebouwd onder NOW-3.

  Inspanningsverplichting scholing 
  De NOW-2, die gold tot en met 30 september 2020, verplichtte de werkgever zich in te spannen om werknemers te stimuleren om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing. Dit kan indien mogelijk door het in te passen in het bestaande scholingsbeleid. Voor een wijziging van het scholingsbeleid is instemming van de or nodig. Deze inspanningsverplichtingen zullen ook gelden in de NOW-3.


  Collectief ontslag
  Bij de NOW-2 werd de subsidie met 5% gekort als in de subsidieperiode (juni tot en met september 2020) sprake was van een melding o.g.v. de Wet melding collectief ontslag (WMCO) én ontslagvergunningsaanvragen. De werkgever kon dit voorkomen door overeenstemming te bereiken met belanghebbende vakbonden, of met de or als deze er niet waren, over de noodzaak van het aantal te vervallen arbeidsplaatsen. Naar verwachting komt deze korting te vervallen met de inwerkingtreding van de NOW-3. Wel blijven de verplichtingen o.g.v. de WMCO gelden.

  TIP: Als u wilt, kunt u al vanaf tien medewerkers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen om het overleg met uw medewerkers te stroomlijnen.

  TIP: Zie als or erop toe dat de organisatie aan de uitgangspunten en verplichtingen van de NOW voldoet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • het in dienst houden van flexkrachten;
  • de inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.

  TIP: Houd voor de meest actuele informatie de websites en nieuwsberichten van de Rijksoverheid en de SER in de gaten.