OR & medezeggenschap

NOW, Arbo, arbeidsvoorwaarden en reorganisatie

Reorganisaties 

De or heeft bij reorganisaties een adviesrecht over de voorgestelde wijzigingen in de organisatie. De pvt heeft alleen adviesrecht als de reorganisatie leidt tot een verlies van arbeidsplaatsen of belangrijke verandering van de arbeid voor meer dan 25% van het personeel.


Ook bij reorganisaties geldt dat de or in de regel geen juridisch bindende afspraken over de personele gevolgen (sociaal plan) kan maken. Het is daarom van belang dat vanaf de start van het reorganisatieproces duidelijke afspraken worden gemaakt over de taakverdeling tussen de or en vakbonden. 
Meestal adviseert de or over de voorgestelde reorganisatie en laat de onderhandelingen over een sociaal plan over aan de vakbonden. Niet zelden maakt de or het advies afhankelijk van het bereiken van een in zijn ogen aanvaardbaar sociaal plan. De betrokkenheid van zowel or als vakbonden maakt het besluitvormingsproces vaak complex, maar vergroot wel de kans op voldoende draagvlak onder het betrokken (en overblijvende) personeel. Vanzelfsprekend dient ook de werkgever akkoord te gaan met de voorstellen voor een regeling. 


In crisistijd is de onderhandelingsruimte soms beperkt. Het is in veel gevallen een proces van geven en nemen. Voorts wordt het proces mede beïnvloed door de NOW-regeling, en door de regels van de WMCO (zie de pagina hiervoor).

TIP: Als u wilt, kunt u al vanaf tien medewerkers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen om het overleg met uw medewerkers te stroomlijnen.