Platform en dialoog

Naast advisering rekent de SER het ook tot zijn taak om als platform te dienen voor relevante sociaal-economische vragen. Soms als onderdeel van een adviestraject, soms juist om een onderwerp te verkennen en agenderen. De SER vraagt en zoekt informatie en visies van betrokkenen uit de samenleving, ook van partijen die niet zijn vertegenwoordigd in de Raad.

SER Arboplatform 
Het SER Arboplatform is het centrale punt van sociale partners voor informatie over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen van alle bedrijven (groot en klein) en uit alle sectoren kunnen er voor al hun arbo-vraagstukken terecht. 


Het Arboplatform geeft met handreikingen en dossiers gedetailleerde informatie over hoe arbo-onderwerpen binnen organisaties kunnen worden vormgegeven en hoe daarbij concreet invulling aan de wet kan worden gegeven. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een Arbocatalogus of een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het Arboplatform bevat ook de databank Grenswaarden Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek


In 2023 wordt op het Arboplatform aandacht besteed aan het advies ‘Naar een werkend arbostelsel voor iedereen: Arbovisie 2040, deel 1’. 


In het kader van het vijfjarig jubileum van het Arboplatform worden twee dialoogbijeenkomsten georganiseerd bij de SER. De eerste bijeenkomst heeft plaats met arbodeskundigen waarbij het doel was om arboprofessionals de gelegenheid te bieden om hun ervaringen uit te wisselen, hun netwerk te versterken en elkaar te helpen bij het realiseren van hun missie: het introduceren en doen naleven van de RI&E. 


Een tweede bijeenkomst wordt georganiseerd met deelnemers vanuit werknemers- en werkgeversorganisaties, arbodeskundigen, beleidsmedewerkers en andere betrokkenen bij veilig en gezond werken. De centrale vraag op deze dag: “Hoe zetten we preventie op de kaart?”. Kennis, ervaringen en ideeën werden gedeeld om nog beter en effectiever te kunnen inzetten op preventie. Tijdens de bijeenkomst wordt afgesproken dat de uitkomsten tevens het advies van de SER zullen voeden over de langetermijnvisie op het gebied van gezond en veilig werken dat in voorbereiding is.


De SER Nieuwsupdate heeft ruim 5.600 abonnees die tweewekelijks nieuws over het thema arbeidsomstandigheden ontvangen.

AI en de Digitale Transitie
Sinds de lancering van ChatGPT-4 eind 2022, heeft AI het nieuws gedomineerd. Van scholieren die hun toetsen door AI laten maken tot stakende stemacteurs en scriptschrijvers: AI houdt de gemoederen bezig. Dit leidt ook tot een steviger oproep naar regulering van AI, tot het aannemen van de AI-Act in Europa en tot de ontwikkeling van een kabinetsvisie op generatieve AI.


Voor de commissie Digitale Transitie staat 2023 ook voor een groot deel in teken van AI om zich voor te bereiden op de adviesaanvraag vanuit het (demissionaire) kabinet over AI en de toekomst van werk. Hiervoor is onder meer de werkgroep verandert in een officiële SER-commissie en heeft het extra leden erbij gekregen. In een aflevering van de SER-podcast ‘Impact in de polder’ en tijdens een workshop op het ECP-jaarfestival gaat de commissie dieper in op de rol van de SER in het bredere gesprek over AI.


In 2023 is niet alles wat de commissie doet gerelateerd aan AI. In april en september vinden twee workshops plaats over respectievelijk intelligente technologie in het onderwijs (i.s.m. de Onderwijsraad) en de dubbele transitie: data en duurzaamheid (i.s.m. het Rathenau Instituut).

SER-programma Diversiteit & Inclusie


SER Diversiteit in Bedrijf
In 2023 verwelkomt SER Diversiteit in Bedrijf 69 bedrijven en organisaties die het Charter Diversiteit ondertekenen. Het aantal ondertekenaars groeit daarmee naar 485. Ook de stedelijke platforms breiden uit. Amsterdam – Divers & Inclusief telt inmiddels 163 netwerkleden, en 010 Inclusief (Rotterdam) 66 netwerkleden. De 010 Inclusief Award gaat naar WEAR, verkoper van gerecyclede sneakers (categorie MKB) en netbeheerder Stedin (categorie grootbedrijf).


SER Diversiteit in Bedrijf organiseert in 2023 drie Charterbijeenkomsten, waarop werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek gaan over een lhbti+ vriendelijk werkklimaat, objectief werven en selecteren, en werken naar vermogen. De ruim bezochte bijeenkomsten worden gehost door respectievelijk KPN, Olympia en Deloitte. Een vierde bijeenkomst, de jaarlijkse DIB Academy, heeft plaats in het SER-gebouw. Dit evenement is gewijd aan inclusief leiderschap en wordt ingeleid door Karen van Oudenhoven-van der Zee, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.


De jaarlijkse Monitor Charter Diversiteit geeft inzicht in het D&I-beleid van bedrijven en organisaties die het Charter hebben ondertekend. Uit de Monitor blijkt dat de meeste Charterondertekenaars investeren in etnisch-culturele diversiteit en (in iets mindere mate) in aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Opvallend is dat de aandacht verschuift van diversiteit naar inclusie: bedrijven richten zich meer en meer op een werkklimaat waar iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt.

Diversity Day 2023
Op 3 oktober 2023 is de vijfde Diversity Day. 365 bedrijven en organisaties organiseren eigen activiteiten om met werknemers diversiteit en inclusie te bespreken en te vieren. Ook op sociale media is er veel aandacht: #DiversityDay telt 4 miljoen views. De feestdag wordt gesponsord door veertien bedrijven en organisaties.

SER Jongerenplatform
Het SER Jongerenplatform, opgericht in 2015, speelt een cruciale rol in het betrekken van jongeren bij het werk van de SER. Het platform bestaat uit elf jongerenorganisaties met een expertise in onderwijs, klimaat, werkgelegenheid en werknemerszaken. Hun focus ligt op betrokkenheid bij lopende adviezen, monitoring van jongerenbehoeften en het verbeteren van de positie van jongeren in Nederland.


In 2023 organiseert het platform, samen met de staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050, de succesvolle 'The Future is Ours' bijeenkomst. Hier spreken meer dan 100 jongeren zich uit over grote maatschappelijke opgaven zoals wonen, onderwijs, zorg, duurzaamheid en inclusie.


Daarnaast werkt het Jongerenplatform nauw samen met de Raad van de Toekomst om waardevolle inzichten te delen over de belangen van jongeren en toekomstige generaties bij de toekenning van middelen. Ook heeft het Jongerenplatform bijgedragen aan verschillende commissies, waaronder voor het advies over de aanpak van sociaal-economische gezondheidsverschillen en speelt het Jongerenplatform een rol in een aflevering van de SER-podcast ‘Impact in de Polder’ waar ze in gesprek gaat over de representatie van jongeren in de politiek.

Leven Lang Ontwikkelen
De SER zet zich met de Actie-agenda LLO in voor een positieve en vanzelfsprekende leercultuur, zodat iedereen kan blijven meedoen op de snel veranderende arbeidsmarkt en we samen de uitdagingen van de toekomst aan kunnen. De Actie-agenda heeft na vijf jaar een stevige positie in het brede speelveld van leven lang ontwikkelen en wordt steeds meer gezien als kennisplatform. Zo is op het gebied van skillsgerichte arbeidsmarkt en informeel leren bijgedragen aan visievorming, kennisopbouw en kennisdeling. In diverse SER-adviezen, zoals ‘Waardevol werk’ is leven lang ontwikkelen als thema meegenomen.


In 2023 is voor de derde keer samen met TNO de Monitor Leercultuur uitgebracht. Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor het Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk, dat niet alleen relevant wordt gevonden door de deelnemers maar ook door de overheid. Hiermee maakt de SER zichtbaar wat er in sectoren en regio’s gebeurt om een leercultuur te bevorderen en stimuleren we de onderlinge kennisdeling. Een overzicht van alle activiteiten in 2023 staat in de voortgangsrapportage 2022-2023.

Betekenisvolle stakeholderdialoog in internationale ketens
Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, houden rekening met het belang en welzijn van al hun stakeholders. Met name van de mensen die direct of indirect de gevolgen van bedrijfsactiviteiten ondervinden. Het SER-project ‘Betekenisvolle stakeholderdialoog in internationale ketens’ helpt bedrijven om betekenisvol in gesprek te gaan met hun stakeholders.


In 2023 wordt een eerste conceptontwerp van betekenisvolle dialoog gepresenteerd na uitvoerige deskresearch en stakeholderconsultaties. Dit concept wordt vervolgens via vier pilots getoetst aan de praktijk. Dit leidt tot de voorbereiding van tools en kennisdocumenten die in 2024 het licht zien.


Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.