Financiën

Dit jaarverslag bevat een samenvatting van de jaarrekening 2023 op basis van de door het dagelijks bestuur op 21 maart 2024 vastgestelde ontwerp-jaarrekening. De jaarrekening is door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

Jaarrekening

Baten en lasten (in miljoenen euro’s)

Baten

De belangrijkste inkomstenbron van de SER is een bijdrage uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Overige baten zijn:

  • Vergoedingen voor secretariële en facilitaire ondersteuning aan gelieerde en in het SER-gebouw gevestigde instellingen, zoals de Stichting van de Arbeid en de Landelijke Cliëntenraad;
  • Bijdragen van enkele ministeries aan IMVO en het programma Diversiteit en Inclusie;
  • Inkomsten uit verhuur van kantoor- en vergaderruimte en inkomsten door levering van facilitaire diensten aan huurders.

Lasten

Raads- en commissiewerk
Onder deze rubriek zijn opgenomen de vacatiegelden en vergoedingen van reis- en verblijfkosten op basis van de Verordening vergoedingen van leden van de raad, het dagelijks bestuur en commissies. Er zijn jaarlijks circa 200 commissie- en werkgroepvergaderingen waarin overleg en besluitvorming plaatsvinden over adviezen, bestuurstaken en zelfregulering. Verder zijn in deze rubriek ook kosten opgenomen van activiteiten die direct zijn verbonden aan het raads- en commissiewerk, zoals onderzoek, dialoogbijeenkomsten, expertmeetings en congressen.
 
Personeelskosten
De personeelskosten omvatten de salarissen, pensioenpremies, sociale lasten en overige personeelskosten. De personeelskosten van 16,5 miljoen euro hebben betrekking op een gerealiseerde personeelsbezetting van 146 jaartaken per 31 december 2023 (143 per 31 december 2022). De arbeidsvoorwaarden voor het personeel zijn vastgelegd in een cao. De vergoedingen van de voorzitter en de algemeen secretaris zijn inbegrepen in de personeelskosten. Beide functies zijn voltijds. De vergoeding van de voorzitter is afgestemd op de regeling voor ministers en is bij verordening van de Raad geregeld.
 
Huisvestings- en bureaukosten
De huisvestingskosten omvatten de onderhouds- en exploitatiekosten van het gebouw dat de SER in eigendom heeft.
 
Subsidies
De SER verstrekt subsidie aan:

  • Stichting van de Arbeid (75 procent van het exploitatietekort). Voor 2023 is dit 1.073.000 euro.
  • Provinciale SER’en. De organen die voldoen aan de door de SER gestelde criteria, ontvangen elk maximaal 100.000 euro per jaar. Het in totaal uitbetaalde subsidiebedrag was 304.000. euro.
  • Stichting voor de Jaarverslaggeving. Deze stichting is opgericht door ondernemersorganisaties, werknemersorganisaties en accountantsorganisaties. Het exploitatietekort wordt voor 7/11e deel gedragen door de SER en voor het overige door de NBA. Voor 2023 bedroeg de subsidie van de SER 207.000 euro.

 
De vermogensbestanddelen van de SER vertonen over 2023 de volgende ontwikkeling (x 1 miljoen euro):