Mens & Organisatie

Het SER-secretariaat in 2023

Er werken ongeveer 165 mensen bij het SER-secretariaat. Zij voeren het beleidsinhoudelijke en faciliterende werk uit dat nodig is voor uitvoering van de werkzaamheden die in dit jaarverslag beschreven zijn. 


Van de medewerkers is 66% vrouw en 34% man. De gemiddelde leeftijd bedraagt eind 2023 45 jaar. Bij de vrouwen is dit 44 jaar, bij de mannen 49 jaar. In 2023 treden 31 medewerkers in dienst. 29 medewerkers verlaten het SER-secretariaat. Gemiddeld zijn mensen negen jaar bij de SER in dienst.

Diversiteit

Het percentage vrouwen in de top van de organisatie bedraagt 100%, in de subtop 67%. Daarmee wordt het streefcijfer van 50% behaald dat het secretariaat in het Charter ‘Talent naar de Top’ heeft vastgelegd.


In januari wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat 22% van de medewerkers een niet-Nederlandse achtergrond heeft en 14% een biculturele achtergrond.

Duurzame inzetbaarheid

Het ziekteverzuim bedraagt in 2023 5,72% procent (landelijk 5,2%). Dat is een stijging ten opzichte van 2022 (4,29%) en heeft met name te maken met langdurig verzuim. Het kortdurend ziekteverzuim is in 2023 juist afgenomen.


In het najaar van 2023 zijn alle medewerkers van 50 jaar en ouder in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een Preventief Medisch Onderzoek. Er zijn meerdere activiteiten en workshops georganiseerd gericht op stresspreventie, het omgaan met werkdruk en het voorkomen van klachten aan arm, nek en schouder. Ook hebben medewerkers gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het volgen van een individueel coachingstraject en gesprekken met bedrijfsmaatschappelijk werk.

Interne organisatie

In april 2023 start het werken in programma’s die in de plaats komen van de beleidsdirecties. Deze nieuwe indeling is onderdeel van het transitietraject dat in 2021 in gang is gezet.

Stageplaatsen, medewerkers met afstand tot
de arbeidsmarkt

In 2023 zijn twee medewerkers in dienst gekomen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 


De SER rekent het ook tot zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om stageplaatsen beschikbaar te stellen. In 2023 vinden 20 studenten en leerlingen voor korte of langere tijd een stageplaats bij de SER, waarvan vijf hun stage al in 2022 begonnen.