Bestuurlijke en wettelijke taken

De SER heeft naast het adviseren over brede welvaart waar samenleving, economie en milieu in balans zijn (hier en nu, later en elders) ook andere taken. Deze komen voort uit wettelijke taken en zelfregulering. Een voorbeeld is de bevordering van de kwaliteit van medezeggenschap. Ook worden klachten behandeld en vindt bemiddeling plaats over uiteenlopende onderwerpen. 

SER-programma Diversiteit & Inclusie
Het jaar 2023 staat in het teken van de ondersteuning van de 5.800 ‘grote’ vennootschappen bij de rapportageverplichting – voortkomend uit de wet ‘ingroeiquotum en streefcijfers’ – en het realiseren van meer (gender)diversiteit in de (sub)top.


SER Diversiteitsportaal & Topvrouwen
Op 31 januari 2023 lanceren SER-voorzitter Kim Putters, PostNL CEO Herna Verhagen en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf het bedrijvendashboard van het SER Diversiteitsportaal. Vanaf dat moment krijgen bedrijven die onder de wet vallen tien maanden de tijd om te rapporteren over de man-vrouwverhouding, hun streefcijfers en aanpak voor meer diversiteit in de top en subtop. De opening van het portaal en de daarbij behorende helpdesk markeren een belangrijke stap voor het monitoren en verbeteren van de man-vrouwverhouding in de (sub)top van bedrijven. De helpdesk ontvangt in 2023 maar liefst 6.500 hulpvragen van bedrijven, waarvan 3.500 vragen inhoudelijk worden beantwoord. Daarnaast worden er dialoogbijeenkomsten georganiseerd voor bedrijven uit diverse sectoren om ervaringen te kunnen delen en elkaar te inspireren.


Ook SER Topvrouwen lanceert een vernieuwde database. Na ruim zes jaar was de database, waarin inmiddels meer dan 3.300 profielen van board ready vrouwen zijn opgenomen, toe aan technische vernieuwing.


Krachtenbundeling voor meer impact
In 2023 helpen het SER Diversiteitsportaal en Topvrouwen betrokken stakeholders bij het realiseren van meer genderdiversiteit in de (sub)top. Zo organiseren we op Internationale Vrouwendag de bijeenkomst ‘Samen impact maken: naar meer genderdiversiteit’. Het event roept impactmakers waaronder bedrijven, rolmodellen en andere D&I ambassadeurs, op om samen vaart te maken met het realiseren van gelijke kansen voor álle vrouwen vanuit alle lagen van de samenleving. 


Deze krachtenbundeling van waardevolle stakeholders is eveneens terug te zien bij SER Topvrouwen United 2023. Tijdens dit event komen topvrouwen uit de SER Topvrouwen database, toptalent en ambassadeurs bijeen om samen werk te maken van een gelijkwaardig speelveld voor alle vrouwen. 


Ook gaan we met bedrijven en (top)vrouwen in gesprek tijdens werkbezoeken, kennissessies en dialoogbijeenkomsten, en delen we praktijkverhalen en good practices. Tevens vinden de Topvrouwen speeddates plaats.

Commissie Bevordering Medezeggenschap
De SER heeft de wettelijke taak om de kwaliteit van medezeggenschap in brede zin te bevorderen. Hiervoor is de SER Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) ingesteld. Ook de Bedrijfscommissies spelen hierin een belangrijke rol als het gaat om voorlichting, verplichte registratie van ondernemingsovereenkomsten en instellings- en opheffingsbesluiten van vrijwillig ingestelde ondernemingsraden en bemiddeling bij geschillen. Stichting SCOOR-RMZO is belangrijk voor het bewaken van de kwaliteit van opleidingen voor ondernemingsraden. 


In 2023 richt de CBM zich met name op medezeggenschap bij strategische onderwerpen en op naleving van de Wet op ondernemingsraden. De CBM heeft op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gewerkt aan voorstellen ter bevordering van beide thema’s. Deze voorstellen worden naar verwachting in 2024 afgerond.


Op 15 november 2023 heeft de SER van de minister een adviesaanvraag ontvangen over Primaat van de Politiek in de Wet op de ondernemingsraden. De CBM is met de voorbereiding van deze adviesaanvraag begonnen en heeft onder meer een voorbereidende werkgroep opgericht.

SER Fusiegedragsregels
Bedrijven die een fusie voorbereiden, moeten dit tijdig melden aan de betrokken vakbonden en de SER. Voor de vakbonden en de SER geldt een geheimhoudingsplicht. Dit staat in de SER Fusiegedragsregels. Doel is dat de vakbonden in een vroeg stadium met de bedrijven kunnen overleggen over de fusie en gevolgen daarvan voor werknemers. De ondernemingsraad kan het oordeel van de vakbonden betrekken in zijn advies aan de ondernemer. De Fusiegedragsregels gelden voor het bedrijfsleven en – in bepaalde gevallen – de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep. 


In 2023 zijn bij de SER 813 fusies en overnames gemeld, zijn drie geschillen uit 2022 afgehandeld en vier geschillen ontvangen over naleven van de Fusiegedragsregels. Deze geschillen zijn als volgt afgehandeld: één via hoorzitting en uitspraak in 2023, vijf via intrekking in 2023 (waarvan één na een hoorzitting) en één via een hoorzitting in 2023 (uitspraak begin 2024).

Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) van de SER ziet toe op het correct toepassen en naleven van de Wet op de medische keuringen (Wmk) en het voorkomen van misstanden op het gebied van aanstellingskeuringen en gezondheidsvragen tijdens sollicitatieprocedures. De CKA geeft voorlichting, behandelt klachten, beantwoordt vragen en geeft adviezen over aanstellingskeuringen en gezondheidsvragen tijdens sollicitatieprocedures. In 2023 is 1 klacht in behandeling genomen en zijn 23 adviezen gegeven. De CKA publiceert een eigen jaarverslag.