Introductie

Dit jaarverslag biedt een beknopte terugblik op het jaar 2023 met veel verwijzingen naar meer informatie elders online. 


De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over het sociaal-economisch beleid. Ook faciliteert de SER akkoorden en convenanten. Voorbeelden zijn diverse convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-convenanten). Daarnaast heeft de SER een aantal wettelijke taken zoals het bevorderen van medezeggenschap. Ook informeert de SER over de Wet op de medische keuringen en behandelt klachten over overtredingen daarvan.


De SER is vooral bekend van zijn adviezen aan regering en parlement. Dit gebeurt op verzoek maar ook op eigen initiatief. De SER heeft een agenderende rol en zorgt voor een brede dialoog over sociaal-economische thema’s. Vaak gebeurt dit als voorbereiding op adviezen om draagvlak te verkrijgen of juist naar aanleiding van al gepubliceerde adviezen.


De SER brengt verschillende organisaties in de samenleving samen. Niet alleen partijen die vertegenwoordigd zijn in de Raad maar ook vele andere organisaties. Bijvoorbeeld partijen die samenwerken binnen Leven Lang Ontwikkelen of in het SER-programma Diversiteit en Inclusie.


Hernieuwde doelstelling
Eind 2023 heeft de SER zijn doelstelling hernieuwd. Aanleiding voor het herzien van de SER-doelstelling vormen de grote uitdagingen waarmee de samenleving te maken heeft op het gebied van klimaat, biodiversiteit, leefomgeving, digitalisering, sociale ongelijkheid en een laagproductieve economie. De hernieuwde doelstelling van de SER is het bevorderen van brede welvaart waar samenleving, economie en milieu in balans zijn, hier en nu, later en elders. Dit doen we door in samenhang te werken aan het bevorderen van ondernemerschap en waardig werk, en het bevorderen van duurzame groei en een inclusieve samenleving met een evenwichtige inkomensverdeling.