Personeelsbeleid

Het SER-secretariaat in 2021

Er werken ongeveer 166 medewerkers bij het SER-secretariaat (150 fte). Zij voeren het beleidsinhoudelijke en faciliterende werk uit dat nodig is voor uitvoering van de taken die in dit jaarverslag beschreven zijn. 

Thuiswerken

In 2021 hebben medewerkers, als gevolg van coronamaatregelen, voor een groot deel vanuit huis gewerkt. Ook in perioden waarin geen beperkingen golden, werkte men meer dan voorheen vanuit huis. In het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) zijn de ervaringen van medewerkers met het thuiswerken daarom expliciet uitgevraagd.

PMO

De SER biedt periodiek een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan. In het najaar van 2021 zijn alle medewerkers in de gelegenheid gesteld om daar aan deel te nemen. Begin 2022 worden de uitkomsten en aandachtspunten uit het PMO in de organisatie besproken.

Het ziekteverzuim bedroeg in 2021 2,8 procent. Daarmee zet de dalende trend van de laatste jaren door (2020: 3,1 procent). Er zijn meerdere activiteiten georganiseerd gericht op stresspreventie en het omgaan met werkdruk. Ook hebben medewerkers gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het volgen van een individueel coachingstraject.

Cao

In april 2021 is met de vakorganisaties overeenstemming bereikt over een cao per 1 januari 2021 met een looptijd van een jaar en vier maanden. Naast afspraken over de loonontwikkeling zijn er afspraken gemaakt over het verhogen van het opleidings- en ontwikkelbudget. Ook is het streven van de SER om een inclusieve organisatie te zijn kracht bijgezet door afspraken te maken over diversiteitsverlof en het verruimen van een aantal bepalingen over ouderschapsverlof, buitengewoon verlof en (aanvullend) geboorteverlof. Later in het jaar is overeenstemming bereikt over het aanpassen van de reiskostenregeling woon-werkverkeer, waarmee ook de thuiswerkvergoeding kon worden geformaliseerd. 

Stage- en werkervaringsplaatsen

In 2021 waren tien medewerkers in tijdelijke dienst op een zogenoemde werkervaringsplaats. Dit zijn bovenformatieve arbeidsplaatsen, bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen.
De SER rekent het tot zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om stageplaatsen beschikbaar te stellen. In 2021 vonden zestien studenten en leerlingen voor korte of langere tijd een stageplaats bij de SER, waarvan drie hun stage al in 2019 waren begonnen.

Verduurzaming Bedrijfsvoering

De reiskostenregeling woon-werkverkeer is verder verduurzaamd. Vervoer per gemotoriseerd verkeer wordt verder ontmoedigd, vervoer per ongemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer wordt verder aangemoedigd.