Convenanten en akkoorden

De SER brengt verschillende organisaties binnen de samenleving samen. Dit zijn niet alleen de partijen die vertegenwoordigd zijn in de raad maar ook vele andere organisaties. De SER heeft dan een faciliterende rol en begeleidt besprekingen tussen partijen om te komen tot samenwerking. Zo faciliteert de SER de convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een ander voorbeeld is het Klimaatakkoord waarbij de SER facilitator is van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

Convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Internationaal MVO)
Convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, zijn multi-stakeholder samenwerkingen tussen bedrijven, overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en maatschappelijke organisaties. Samen gaan zij aan de slag om mogelijke misstanden voor mens, dier en milieu in productieketens in kaart te brengen en deze aan te pakken of te voorkomen. De afspraken in de convenanten zijn gebaseerd op de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. 


De SER heeft hier een faciliterende rol in en begeleidt besprekingen tussen partijen om te komen tot samenwerking. Ook ondersteunt de SER de implementatie van afgesloten convenanten. In 2021 werkten partijen uit acht sectoren samen in convenanten, waarvan de SER er zeven ondersteunde in de implementatie. De facilitering door de SER komt voort uit een SER-advies uit 2014. In 2021 bracht de SER een advies uit waarin de Raad adviseerde over een Europese aanpak om bij te dragen aan verbetering van de omstandigheden voor mens en milieu in toeleveringsketens.

Convenanten

Convenanten in ontwikkeling

Internationaal MVO-convenant Hernieuwbare Energie
Verschillende organisaties uit de wind- en zonnesector verkennen de mogelijkheid om te komen tot een Internationaal MVO-convenant Hernieuwbare Energie om misstanden in de keten samen aan te pakken en te voorkomen. Dit proces bevindt zich momenteel in de onderhandelingsfase.

Voortgangsoverleg Klimaatakkoord

Het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord wordt gefaciliteerd door de SER, onder voorzitterschap van Ed Nijpels. In 2021 kwam de energietransitie in een versnelling. De EU legde de lat hoger met de Fit for 55 plannen. De top in Glasgow betekende een stapje voorwaarts. Uit de kabinetsformatie, die toen nog gaande was, werd al duidelijk dat de regering ambitieuzer is. 
Voor het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord was het een druk jaar. De officiële vergaderingen, de webinars en de Dag van het Klimaatakkoord zijn daarvan zichtbare uitingen. De versnelling leidde ook tot talloze kleine bijeenkomsten, overleggen, een-op–een gesprekken om knelpunten weg te nemen. Ook voerde het Voortgangsoverleg veel gesprekken met betrokken burgers en organisaties die niet direct bij een uitvoeringsoverleg betrokken waren. De gesprekken gingen soms over zorgen, vaak over goede plannen en initiatieven en ook over twijfels en andere inzichten over de keuzes in de transitie.
Op de website van het Klimaatakkoord staat een beknopt jaarverslag over 2021.

“Mkb’ers willen best investeren, maar ze zijn ook huiverig. Zeker nu met die hoge gasprijs willen ze een goed perspectief. De overheid moet voorwaarden scheppen zodat de bakker op de hoek kan investeren en dat ook terugverdient.”

Erik te Brake, VNO-NCW

Taakgroep arbeidsmarkt en scholing
Een tekort aan met name technisch opgeleid personeel vormt een steeds grotere belemmering voor de energietransitie. Dit vraagt om actieve om- en bijscholing en begeleiding naar aantrekkelijk werk in duurzame sectoren, ook voor mensen die in de traditionele industrieën hun baan dreigen te verliezen. Een innovatie en slimme aanpak rond de beschikbare menskracht is daarbij belangrijk. 
Als SER-voorzitter Mariëtte Hamer was voorzitter van de uitvoeringsstructuur Arbeidsmarkt en Scholing van het Klimaatakkoord. Per klimaattafel is in beeld gebracht tot welke arbeidsmarkt- en scholingsknelpunten de uitvoering van het Klimaatakkoord leidt. Rond de belangrijkste uitdagingen stimuleerde de SER een aanpak met sectorale partijen. De Monitor Klimaatbeleid (p61-66) bevat een volledig beeld. 
In de gebouwde omgeving is onder meer de samenwerking Mensen Maken de Transitie operationeel gemaakt.  Daarin werken uitvoerende partijen aan voldoende goed geschoold personeel voor de uitvoering van de wijkgerichte aanpak. De SER heeft met werkgeversverenigingen in de energiesector ‘Plan-E’ opgesteld, gericht op méér zij-instroom van technici, maar ook op de (nu ontbrekende) regionale regie en coördinatie die daarvoor nodig is. Met het Nationaal Programma RES is gewerkt aan een goede inbedding van arbeidsmarkt in de Regionale Energiestrategieën, onder meer via een aantal handreikingen. Op het terrein van arbeidsmarktinformatie is (met RVO en EZK) een klimaatdashboard opgesteld, en (met UWV en SBB) een verdiepende factsheet over klimaatberoepen in de gebouwde omgeving

“Kwaliteit van de banen in de energietransitie is van groot belang. Zorg voor goede scholing, goede arbeidsvoorwaarden en goede contracten. Ook hier gaat het om eerlijk delen.”

Bas van Weegberg, FNV