Intro

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over het sociaal-economisch beleid. Ook brengt de raad verschillende partijen samen om bijvoorbeeld in convenanten en akkoorden concrete afspraken te maken over internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (internationaal MVO) en het Klimaatakkoord. Daarnaast heeft de SER wettelijke taken zoals het bevorderen van medezeggenschap.


De bekendste taak van de SER is adviseren aan regering en parlement over de hoofdlijnen van het sociaal-economisch beleid. Dit gebeurt zowel op verzoek als op eigen initiatief van de SER. De SER heeft een agenderende rol en zorgt voor een brede dialoog over sociaal-economische thema’s. Vaak gebeurt dit als voorbereiding op adviezen om draagvlak te verkrijgen of naar aanleiding van al gepubliceerde adviezen en verkenningen.
De SER brengt verschillende organisaties in de samenleving samen. Niet alleen de partijen die vertegenwoordigd zijn in de raad maar ook vele andere organisaties. Bijvoorbeeld partijen die samenwerken binnen Leven Lang Ontwikkelen of in het SER-programma Diversiteit en Inclusie.


De SER verricht bestuurlijke taken op een aantal gebieden. Zoals de wettelijke taak van het bevorderen van medezeggenschap in bedrijven en organisaties. Ook informeert de SER over de Wet op de medische keuringen en behandelt klachten over overtredingen.

“De Koerskaart is een vriendelijke en zeer gestructureerde methode om met elkaar het gesprek te voeren over de essentie van je bestaansrecht als or.”

Lucas Dorlas, vice secretaris or Nutricia

Click to edit...

Toekomst pensioenstelsel

Binnen de SER is ook in 2018 veelvuldig overleg gevoerd over de toekomst van het stelsel van aanvullende pensioenen voor werknemers, in het bijzonder over de invulling van een nieuw contract voor de aanvullende pensioenen en de randvoorwaarden hierbij. In het regeerakkoord van oktober 2017 is afgesproken dat het kabinet bij de hervorming van het pensioenstelsel aansluiting zoekt bij de eerdere rapporten en werkzaamheden van de SER. Zo is bij het overleg binnen de SER voortgebouwd op onder meer de SER-verkenning Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling (mei 2016). Het overleg heeft in 2018 niet geleid tot een advies, mede als gevolg van de niet-unaniem afgeronde besprekingen tussen sociale partners en het kabinet.