Financiën

Dit jaarverslag bevat een samenvatting van de jaarrekening 2021 op basis van de door het dagelijks bestuur op 18 maart 2022 vastgestelde ontwerp-jaarrekening. De jaarrekening is door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

Jaarrekening

Baten en lasten (in miljoenen euro’s)

Baten

De belangrijkste inkomstenbron van de SER is een bijdrage uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Overige baten zijn:

  • vergoedingen voor secretariële en facilitaire ondersteuning aan gelieerde en in het SER-gebouw gevestigde instellingen, zoals de Stichting van de Arbeid en de Landelijke Cliëntenraad;
  • bijdragen van enkele ministeries aan Internationaal MVO, het programma Diversiteit en Inclusie en de platformfunctie Klimaatakkoord;
  • inkomsten uit verhuur van kantoor- en vergaderruimte en inkomsten door levering van facilitaire diensten aan huurders.

Lasten

Raads- en commissiewerk
Onder deze rubriek zijn opgenomen de vacatiegelden en vergoedingen van reis- en verblijfkosten op basis van de Verordening vergoedingen van leden van de raad, het dagelijks bestuur en commissies. Er zijn jaarlijks circa 200 commissie- en werkgroepvergaderingen waarin overleg en besluitvorming plaatsvinden over adviezen, bestuurstaken en zelfregulering. Verder zijn in deze rubriek ook kosten opgenomen van activiteiten die direct verbonden zijn aan het raads- en commissiewerk, zoals onderzoek, dialoogbijeenkomsten, expertmeetings en congressen.


Personeelskosten
De personeelskosten omvatten de salarissen, pensioenpremies, sociale lasten en overige personeelskosten. De personeelskosten van 2021 hebben betrekking op een gerealiseerde personeelsbezetting van 139 jaartaken per 31 december 2021 (per 31 december 2020: 131). De arbeidsvoorwaarden voor het personeel zijn vastgelegd in een cao. 
De vergoedingen van de voorzitter en de algemeen secretaris zijn inbegrepen in de personeelskosten. Beide functies zijn voltijds. De vergoeding van de voorzitter is afgestemd op de regeling voor ministers en is bij verordening van de raad geregeld.


Huisvestings- en bureaukosten
De huisvestingskosten omvatten de onderhouds- en exploitatiekosten van het gebouw dat de SER in eigendom heeft.

Subsidies

De SER verstrekt subsidie aan:

  • Stichting van de Arbeid (75 procent van het exploitatietekort). Voor 2021 is dit 935.000 euro.
  • Provinciale SER’en, de organen die voldoen aan de door de SER gestelde criteria, ontvangen elk maximaal 100.000 euro per jaar. Het in totaal uitbetaalde subsidiebedrag was 290.000. euro.
  • Stichting voor de Jaarverslaggeving. Deze stichting is opgericht door ondernemersorganisaties, werknemersorganisaties en accountantsorganisaties. Het exploitatietekort wordt voor 7/11e deel gedragen door de SER en voor het overige door de NBA. Voor 2021 bedroeg de subsidie van de SER 155.000 euro.

“Twee derde van ons nationaal inkomen wordt buiten de Randstad verdiend. Door samen te werken en ieders potentieel te benutten, bereiken we de meeste welvaart voor iedereen.”

Harry Webers, voorzitter SER Overijssel

Click to edit...

Toekomst pensioenstelsel

Binnen de SER is ook in 2018 veelvuldig overleg gevoerd over de toekomst van het stelsel van aanvullende pensioenen voor werknemers, in het bijzonder over de invulling van een nieuw contract voor de aanvullende pensioenen en de randvoorwaarden hierbij. In het regeerakkoord van oktober 2017 is afgesproken dat het kabinet bij de hervorming van het pensioenstelsel aansluiting zoekt bij de eerdere rapporten en werkzaamheden van de SER. Zo is bij het overleg binnen de SER voortgebouwd op onder meer de SER-verkenning Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling (mei 2016). Het overleg heeft in 2018 niet geleid tot een advies, mede als gevolg van de niet-unaniem afgeronde besprekingen tussen sociale partners en het kabinet.

Vermogen

In de ontwerpjaarrekening 2021 belopen de lasten een bedrag van 22,6 miljoen euro. Deze worden gedekt door een totaal aan baten van 21,3 miljoen euro, een onttrekking van 0,7 miljoen euro aan het vermogen vastgelegd in het gebouw (afschrijving) en een onttrekking van 0,2 miljoen euro aan de bestemmingsreserve Bevordering Medezeggenschap.

De vermogensbestanddelen van de SER vertoonden over 2021 de volgende ontwikkeling (x 1 miljoen euro):