Platform en dialoog

Naast advisering rekent de SER het ook tot zijn taak om als platform te dienen voor relevante sociaal-economische vragen, soms als onderdeel van een adviestraject, soms juist om een onderwerp te verkennen en agenderen. De SER vraagt en zoekt informatie en visies van betrokkenen, ook van partijen die niet vertegenwoordigd zijn in de raad.

Jongerenplatform

De SER heeft een Jongerenplatform, dat in 2015 is opgericht op initiatief van SER-voorzitter Mariëtte Hamer en leden van de SER. Het platform bestaat uit negen jongerenorganisaties en komt enkele keren per jaar bij elkaar.

Met dit platform wil de SER jongeren actief betrekken bij zijn werk. Enerzijds wil de SER jongeren vragen algemene input te leveren op actuele thema’s. Dit kunnen thema’s zijn waaraan de SER al werkt. Jongeren kunnen ook bij de SER nieuwe onderwerpen aandragen. Daarnaast kan een commissie van de SER een bijdrage van jongeren vragen bij specifieke adviestrajecten. In augustus 2019 bracht het SER-Jongerenplatform de verkenning uit: Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019.


VIDEO VERKENNING SER JONGERENPlatform

SER-Arboplatform

Het SER-Arboplatform is in december 2018 gelanceerd. Het is het centrale informatiepunt van sociale partners over gezond en veilig werken. Op de website staan adviezen, publicaties en inspirerende voorbeelden voor werkgevers, werknemers en arbodeskundigen. Het Arboplatform wordt een community, waar arboprofessionals kennis en ervaring uitwisselen met collega’s. Het Arboplatform heeft ook diverse handreikingen gepubliceerd. Tijdens netwerkbijeenkomsten worden vragen over veilig en gezond werken beantwoord en kan men contact leggen met het netwerk.

VIDEO SER-ArboPlatform

Leven Lang Ontwikkelen

De SER is door het kabinet gevraagd om als aanjager voor leven lang ontwikkelen (LLO) bij te dragen aan een positieve leercultuur. Samen met regionale en sectorale betrokkenen wordt gewerkt aan een actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen:

  • De SER verzamelt en toont goede voorbeelden van plekken waar leren al vanzelfsprekend is. Zo kunnen anderen zich laten inspireren en kunnen nieuwe samenwerkingen ontstaan.
  • De SER geeft inzicht in de wet en regelgeving. Ook worden kansen en problemen verzameld en besproken met vertegenwoordigers van landelijke organisaties en beleidsmakers.
  • De SER brengt mensen met elkaar in contact en helpt om kennis uit te wisselen. Dat gebeurt door bijeenkomsten te organiseren en via een online community.

Onder het motto ‘Jij maakt het mogelijk’ vond in november 2019 een grote landelijke conferentie (georganiseerd door de ministeries van OCW, SZW, EZK en de SER) plaats met 500 gasten die kennis uitwisselden en elkaar inspireerden tot leven lang ontwikkelen.

VIDEO opening conferentie

Eerste voortgangsreportage (PDF)

Jongeren betrekken bij medezeggenschap

De SER heeft verschillende dialoogsessies georganiseerd om met relevante organisaties na te gaan hoe jongeren bij medezeggenschap én bij het overleg binnen de driehoek bestuur/toezicht/medezeggenschap kunnen worden betrokken. Zo heeft er in oktober een expertbijeenkomst plaatsgevonden.

Nationaal Preventieakkoord

De SER is via de Klankbordgroep Preventie betrokken bij het Nationaal Preventieakkoord dat in 2018 onder regie van de staatssecretaris van VWS is afgesloten. De klankbordgroep is samengesteld uit een veelheid van betrokken actoren en belanghebbenden uit het publieke domein en bedrijfsleven en spreekt periodiek met de staatssecretaris van VWS over proces en inhoud van het akkoord, met speciale aandacht voor een samenhangende aanpak van de achterliggende problematiek van sociaal-economische gezondheidsverschillen.

Alliantie Culturele diversiteit

Het aandeel hoog opgeleide mensen met een niet-westerse of migrantenachtergrond neemt toe, maar de doorstroom naar topfuncties blijft achter. Dat is een gemiste kans, benadrukt de Alliantie Culturele Diversiteit in de Top. De Alliantie bestaat uit de SER, Talent naar de Top, Diversiteit in Bedrijf, Agora Network, NL2025, Etnische Zaken Vrouw Nederland en The Other Network.


De Alliantie zet zich in voor de doorstroom van divers talent want topfuncties moeten een betere afspiegeling van de arbeidsmarkt worden. Op die manier wordt talent beter benut, vernieuwing en creativiteit gestimuleerd en sociale cohesie vergroot. Een aantal bedrijven in een zgn. kopgroep erkent de meerwaarde van meer culturele diversiteit en beseft dat er doelgericht beleid nodig is om dit bereiken. Ze werken mee door onder meer ambassadeurs in te zetten, netwerkbijeenkomsten te organiseren en vacatures en kandidaten voor leidinggevende posities aan te dragen. Een aantal bedrijven formuleert doelstellingen over het aandeel topmanagers met een andere culturele achtergrond. Ook zetten bedrijven talentontwikkelingsprogramma’s op om te zorgen dat talent beter kan doorstromen.

VIDEO Culturele diversiteit in de top | Rolmodellen

Symposia en dialoogbijeenkomsten

De SER organiseert regelmatig symposia en dialoogbijeenkomsten over actuele onderwerpen. Op de SER-website verschijnen daarvan (video)verslagen. Ook worden er veel Internationaal MVO-bijeenkomsten gehouden, zoals workshops en trainingen, werkbezoeken, stakeholderbijeenkomsten en evaluatiebijeenkomsten.Tinbergen-conferentie

In oktober organiseerde de SER samen met het tijdschrift ESB in het kader van het Tinbergenjaar de conferentie ‘Draagvlak in een gefragmenteerde samenleving’. Dit gebeurde in samenwerking met CBS, CPB, DNB en het ministerie van Economische Zaken en de stichting instituut GAK. Centraal stond daarbij de vraag of het op Tinbergen geïnspireerde Nederlandse sociaal-economische bestuursmodel nog steeds waardevol is in een samenleving vol met nepnieuws, alternatieve feiten en fragmentatie. Het Tinbergenmodel gaat uit van een gemeenschappelijke feitenbasis, een gedeeld analysekader en het sluiten van compromissen die nodig zijn om de samenleving goed te laten functioneren.Open huis

In 2020 viert de SER zijn 70 jarig jubileum. In de aanloop naar dit bijzondere jaar organiseerde de SER in oktober een open huis. Bezoekers konden deelnemen aan debatten, speeches bijwonen en originele games spelen, allemaal in het kader van het werk van de SER en het poldermodel.

VIDEO Open huis

Consumentenvoorwaarden (algemene voorwaarden)

De Sociaal-Economische Raad (SER) faciliteert en leidt het overleg tussen branche- en consumentenorganisaties. Tijdens dit overleg bespreken de partijen de algemene voorwaarden voor consumenten. Dit zijn de zogenoemde kleine lettertjes in een (koop)overeenkomst tussen consument en ondernemer. Consumentenvoorwaarden die op deze manier tot stand zijn gekomen, heten ook wel tweezijdige algemene voorwaarden. In 2019 zijn er zes consumentenvoorwaarden tot stand gekomen.


Overzicht Consumentenvoorwaarden