Medezeggenschap en bemiddeling

Naast het uitbrengen van adviezen over bredere sociaal-economische vraagstukken verricht de SER ook andere taken. Deze komen voort uit bestuurlijke taken en zelfregulering. Het gaat om continue activiteiten waarbij het accent ligt op het bevorderen van (de kwaliteit van) medezeggenschap. Ook worden klachten behandeld en vindt bemiddeling plaats ten aanzien van uiteenlopende onderwerpen.

Bevordering medezeggenschap

De SER heeft de wettelijke taak om de kwaliteit van medezeggenschap in brede zin te
bevorderen. Hiervoor is de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) ingesteld.
Ook de Bedrijfscommissies en Stichting SCOOR-RMZO vervullen hierbij een belangrijke rol.

In 2018 vroeg de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de SER advies over de mogelijkheid om de deelname van werknemers aan de ondernemingsraad te bevorderen en aandacht te besteden aan het betrekken van flexwerkers bij medezeggenschap. De SER bracht naar aanleiding van deze vragen in 2019  twee adviezen uit: 


In de loop van 2019 zijn daarnaast diverse publicaties en praktische voorlichtingsbrochures verschenen ter bevordering van de kwaliteit van medezeggenschap. Ook levert de SER redactionele bijdragen aan vakbladen over de toepassing van medezeggenschap. Commissieleden en beleidsmedewerkers geven regelmatig voorlichting tijdens congressen van derden over medezeggenschapsthema’s. Daarnaast organiseert de SER zelf diverse expert- en OR-platformbijeenkomsten. In november 2019 organiseerde de SER het congres ‘Medezeggenschap door en met jongeren’ waar de deelnemers werkten aan acties om meer jongeren te betrekken bij medezeggenschap.


Bedrijfscommissies

De SER heeft twee Bedrijfscommissies (Markt I en Markt II) voor de marktsectoren ingesteld met als belangrijkste taak bemiddelen in geschillen op het gebied van medezeggenschap en de Wet op de ondernemingsraden. In veel gevallen gaat het daarbij om geschillen tussen een ondernemingsraad en een ondernemer (bestuurder). De Bedrijfscommissies publiceren een eigen jaarverslag. In 2019 zijn bij de Bedrijfscommissie Markt I acht en bij de Bedrijfscommissie Markt II vier verzoeken om bemiddeling ingediend en behandeld. De bedrijfscommissies fungeren ook als vraagbaak voor een ieder met vragen over medezeggenschap en de Wet op de ondernemingsraden. In 2019 werden ruim 300 vragen beantwoord.

Stichting SCOOR-RMZO

De stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) en de stichting Register Medezeggenschapsopleiders (RMZO) zijn per 1 juli 2019 gefuseerd. Met de nieuwe stichting
SCOOR-RMZO is een keurmerk ontstaan voor alle opleiders medezeggenschap. De stichting is ondergebracht bij de SER die veel kennis en expertise over medezeggenschap in huis heeft. De bundeling van krachten draagt bij aan de kwaliteitsbevordering in de medezeggenschapsmarkt voor zowel opleidingsbureaus als opleiders. 


Medezeggenschap en Governance

De Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) is opgericht door de SER en het Nationaal Register om de samenwerking en het overleg te bevorderen tussen de raad van bestuur, raad van commissarissen/raad van toezicht en de ondernemingsraad/medezeggenschap. De AMG organiseert jaarlijks een congres. In 2019 was het thema van het eerste lustrumcongres ‘Diversiteit en inclusiviteit; Welk voorbeeld geeft de governance driehoek?’. Tijdens het congres werd voor de derde keer de Driehoek 3D Trofee uitgereikt, een prijs voor de organisatie met robuust en inhoudelijk overleg tussen centrale ondernemingsraad, raad van commissarissen of raad van toezicht en bestuur of directie. De prijs ging naar De Volksbank.

Klachtenbehandeling aanstellingskeuringen

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) van de SER legt zich toe op het correct toepassen en naleven van de Wet op de medische keuringen (Wmk) en het voorkomen van misstanden op het gebied van aanstellingskeuringen. De CKA geeft voorlichting, behandelt klachten, beantwoordt vragen en geeft adviezen over aanstellingskeuringen. In 2019 zijn 6 klachten behandeld en 41 adviezen uitgebracht. De CKA publiceert een eigen jaarverslag.

SER Fusiegedragsregels

De SER heeft Fusiegedragsregels opgesteld om de belangen van werknemers bij een fusie of overname te beschermen. De Fusiegedragsregels gelden voor het bedrijfsleven, de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep. Fusiepartijen moeten de betrokken vakbonden en de SER op tijd informeren over de voorbereiding van de fusie en de gevolgen voor de werknemers. Deze vakbonden kunnen zich vervolgens een oordeel vormen over de fusie en dit oordeel aan de ondernemingsraad verstrekken. De ondernemingsraad kan het oordeel dan bij zijn advies aan de ondernemer betrekken. In 2019 zijn bij de SER 701 fusies en overnames gemeld en is 1 geschil behandeld. 

Ontheffingen Structuurwet

De structuurwetgeving in het Burgerlijk Wetboek geeft de SER een bijzondere adviestaak in het kader van ontheffingsverzoeken van het structuurregime. Aan grote vennootschappen en coöperaties legt de structuurwetgeving verplichtingen op die te maken hebben met de samenstelling en benoeming van leden van de raad van commissarissen. De minister van Veiligheid en Justitie kan, na een advies van de SER, ontheffing verlenen van deze verplichtingen. In 2019 heeft de SER twee verzoeken tot ontheffing ontvangen en afgehandeld.