Personeelsbeleid en verduurzaming bedrijfsvoering

Het SER-secretariaat in 2019

Bij het SER-secretariaat werkten per 31 december 2019 129 medewerkers (116,8 fte). Zij ondersteunen de raad bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. 

Duurzame inzetbaarheid

Elke vier jaar – en 50-plussers elke twee jaar – kunnen de medewerkers deelnemen aan
het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). In 2019 konden de medewerkers van 50 jaar en ouder deelnemen. 62 procent van de medewerkers dat hiervoor in aanmerking kwam, nam deel aan het onderzoek dat door de bedrijfsgezondheidsdienst werd verzorgd. Het ziekteverzuim in 2019 bedroeg 3,5 procent. In 2018 bedroeg het verzuim 4,0 procent. Het merendeel van het verzuim valt toe te schrijven aan enkele langdurig zieken.
Er zijn meerdere incompany trainingen georganiseerd gericht op stresspreventie en het omgaan met werkdruk. Ook hebben medewerkers gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het volgen van een individueel traject.
Duurzame inzetbaarheid heeft het afgelopen jaar ook aandacht gekregen in de vorm van loopbaangesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers. 

Stage- en werkervaringsplaatsen

In 2019 waren vijf medewerkers in tijdelijke dienst op een zogenoemde werkervaringsplaats. Dit zijn bovenformatieve arbeidsplaatsen, bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen.
De SER rekent het tot zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om stageplaatsen beschikbaar te stellen. In 2019 vonden zestien studenten en leerlingen voor korte of langere tijd een stageplaats bij de SER, waarvan twee al in 2018 aan hun stage waren begonnen.