Intro

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over het sociaal-economisch beleid. Ook brengt de raad verschillende partijen samen om in convenanten en akkoorden concrete afspraken te maken over het Klimaatakkoord en Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Internationaal MVO). Daarnaast heeft de SER wettelijke taken zoals het bevorderen van medezeggenschap.


De bekendste taak van de SER is adviseren aan regering en parlement over hoofdlijnen van het sociaal-economisch beleid. De raad doet dit zowel gevraagd als ongevraagd. De SER heeft een agenderende rol en zorgt voor een brede dialoog over sociaal-economische vraagstukken. Vaak gebeurt dit als voorbereiding op adviezen om draagvlak te verkrijgen of naar aanleiding van al gepubliceerde adviezen en verkenningen.
De SER brengt verschillende organisaties in de samenleving samen. Niet alleen de partijen die vertegenwoordigd zijn in de raad maar ook vele andere organisaties. Voorbeeld daarvan zijn het Klimaatakkoord en de convenanten voor Internationaal MVO.


De SER verricht bestuurlijke taken op een aantal gebieden. Zo heeft de SER als wettelijke taak medezeggenschap in bedrijven en organisaties te bevorderen. Ook informeert de SER over de Wet op de medische keuringen en behandelt klachten over overtredingen van die wet.