Aanleiding en opzet van de monitor leercultuur

Dit is de derde editie van de monitor leercultuur, een samenwerking tussen de SER en TNO met als doel de ontwikkelingen in de leercultuur van werkend Nederland inzichtelijk te maken.


Leercultuur is een breed en complex begrip dat niet in één getal (indicator) te vatten is.

We hebben het begrip leercultuur als volgt gedefinieerd:

“Een leercultuur houdt in dat leren en ontwikkelen binnen een gemeenschap vanzelfsprekend is voor iedereen en voor een belangrijk deel is geïntegreerd in dagelijkse activiteiten”.

Waarom is leercultuur belangrijk?

Een sterke leercultuur is essentieel om de grote opgaven waar de samenleving voor staat aan te kunnen en om de wendbaarheid en weerbaarheid van onze economie te versterken. Het stimuleren van een leercultuur is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van individuen, werkgevers, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties. Met de monitor leercultuur willen we deze stakeholders voorzien van relevante informatie en aangrijpingspunten voor het verbeteren van de leercultuur in Nederland.


Leercultuur is een breed begrip dat moeilijk in één getal of definitie te vatten is. Daarom is een onderverdeling gemaakt in aspecten die bepalend zijn voor de leercultuur:

  • Leergedrag: Indicatoren over het daadwerkelijke leergedrag (formeel, non-formeel en informeel leren)
  • Urgentie: Gevoelde urgentie voor leren en ontwikkelen (zoals de behoefte aan scholing en de aansluiting van competenties op het werk).
  • Stimulerende factoren: indicatoren over werkkenmerken die leren en ontwikkelen stimuleren (zoals gevarieerd werk en gevoelde autonomie).

De monitor is gebaseerd op data uit bestaande enquêtes: de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van TNO en CBS en de Werkgever Enquête Arbeid (WEA) van TNO.
Leeswijzer

Deel I

  • Paragraaf 1: Een overzicht van de ontwikkelingen door de tijd heen
  • Paragraaf 2: De verschillen tussen groepen werkenden worden besproken.
  • Paragraaf 3: Het onderwerp informeel leren wordt nader uitgelicht. Informeel leren gaat over het leren tijdens het werk en is een belangrijk aspect van leercultuur. Er wordt met name gekeken naar de verschillen tussen sectoren.


Deel II

Het tweede deel van de monitor bestaat uit interactieve figuren per indicator. Per indicator is de ontwikkeling door de tijd heen weergegeven. Door op de figuren te klikken zijn uitsplitsingen te zien naar onderwijsniveau, type contract, leeftijd en sector. Het methodologische rapport is terug te vinden aan het eind van de publicatie.

Ontwikkeling van leercultuur op hoofdlijnen

Leercultuur is een breed begrip dat moeilijk in één getal of definitie te vatten is.