Feiten en cijfers

Urgentie, leervermogen & tevredenheid leermogelijkheden

De motivatie om te leren is uiteraard een belangrijke stimulerende factor op individueel niveau (Van der Torre et al., 2020) en deze motivatie wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de ervaren urgentie. Voor dat thema hebben we een aantal indicatoren waaronder de ervaren aansluiting tussen kennis en vaardigheden. Daarnaast is het voor het daadwerkelijke leergedrag ook van belang in hoeverre een werkende zichzelf in staat acht om te kunnen leren (Van der Torre et al., 2020). Op de laatste plaats is het van belang of een werkende ook de mogelijkheden in de werkomgeving ervaart om leergedrag te kunnen vertonen. In de literatuur worden het willen, kunnen en mogen als essentiële bouwstenen gezien voor leergedrag (Vos et al., 2021).

Aansluiting kennis en vaardigheden volgens werknemers

Figuur 7: lijn: Aansluiting kennis en vaardigheden volgens werknemers (Bron: NEA: TNO/CBS)

Voor een grote meerderheid (60%) van de werknemers is de aansluiting van kennis en vaardigheden bij hun werk goed. Wanneer er sprake is van een mismatch, dan zijn dit vooral mensen die zichzelf overgekwalificeerd vinden (bijna een derde). De percentages zijn over het algemeen stabiel gebleven in de afgelopen 10 jaar. Een heel licht toegenomen aandeel van 7% (was 5% in 2012) geeft aan minder competenties te hebben dan nodig voor het werk.

Lees meer

Daling in ervaren kwalificatieveroudering bij werknemers

Kwalificatieveroudering volgens werknemers

Figuur 8: Kwalificatieveroudering volgens werknemers (Bron: NEA: TNO/CBS)

De mate waarin medewerkers aangeven dat zij niet meer over de juiste vaardigheden beschikken om het werk goed uit te voeren (kwalificatieveroudering) lijkt te dalen. Waar dit percentage tussen 2014 en 2018 fluctueert rond de 20%, betreft dit 18% in 2020 en daalt verder naar 15% in 2022. In bovenstaande grafiek is het percentage werknemers weergegeven die er in hoge mate mee te maken heeft (meer dan 3,5 op een schaal van 1-5).

Lees meer

Ruim twee derde van de zzp’ers geeft in 2022 aan dat zijn of haar kennis en vaardigheden goed aansluiten bij het werk.

Aansluiting kennis en vaardigheden volgens zelfstandigen

Figuur 9: Aansluiting kennis en vaardigheden volgens zelfstandigen (Bron: ZEA: TNO/CBS)

Het beeld betreffende de aansluiting van kennis en vaardigheden is voor zzp’ers grotendeels gelijk aan dat van werknemers. Zelfstandigen geven iets vaker aan dat het werk goed aansluit (68% ten opzichte van 60% bij werknemers). Bijna 30% van de zelfstandigen geeft aan overgekwalificeerd te zijn en 4% ondergekwalificeerd. Het aandeel zzp’ers dat aangeeft overgekwalificeerd te zijn is de laatste jaren licht gestegen, van 24% in 2014 tot 28% in 2022.

Lees meer

Werkgevers met grote vestigingen vinden vaker dat medewerkers te laag zijn opgeleid voor hun taken.

Aansluiting kennis en vaardigheden volgens werkgevers

Figuur 10: Aansluiting kennis en vaardigheden volgens werkgevers (Bron: WEA: TNO)

De vraag in hoeverre kennis en vaardigheden aansluiten op de uit te voeren taken is bij werkgevers anders bevraagd. Aan werkgevers zijn twee stellingen voorgelegd. Zij konden aangeven in hoeverre zij het ermee eens waren of werknemers te hoog dan wel te laag opgeleid waren voor hun taken. Voor zowel te laag als te hoog opgeleid is een heel klein deel van de werkgevers (2%) het in (zeer) sterke mate eens met deze uitspraken.

Lees meer

Na jarenlange dalende trend, sinds 2020 voorzichtige stijging aandeel werknemers met behoefte aan opleiding.

Behoefte aan opleiding of cursus

Figuur 11: Behoefte aan opleiding of cursus (Bron: NEA en ZEA: TNO/CBS)

Onder werknemers is de behoefte aan een opleiding of cursus gedaald over de jaren heen. Waar in 2012 nog 49% van de werknemers aangaf behoefte te hebben aan een opleiding of cursus, betrof dit percentage 43% in 2022.

Lees meer

Een stabiele grote groep werknemers (92%) vindt leermogelijkheden in het werk (heel) belangrijk.

Belang van leermogelijkheden

Figuur 12: Belang van leermogelijkheden (Bron: NEA: TNO/CBS)

Het overgrote merendeel (92% in 2022) van de werknemers vindt leermogelijkheden in het werk (heel) belangrijk. Dit percentage is stabiel gebleken over de jaren heen.

Lees meer

Een stabiele grote groep werknemers (85%) is (heel) tevreden met de leermogelijkheden in het werk.

Tevredenheid leermogelijkheden

Figuur 13: Tevredenheid leermogelijkheden (Bron: NEA en ZEA: TNO/CBS)

Van alle werknemers is 85% tevreden of heel tevreden over de leermogelijkheden in het werk en dat blijft redelijk stabiel in de tijd. De tevredenheid over de leermogelijkheden is daarbij iets lager dan het belang dat werknemers daaraan hechten (92% vindt leermogelijkheden heel belangrijk). De hoogopgeleiden zijn tevredener dan laagopgeleiden, maar de verschillen zijn beperkt (4 procent).

Lees meer

De helft van de werknemers vindt het makkelijk om nieuwe dingen te leren, 3% vindt het moeilijk en de overige 47% niet moeilijk of makkelijk.

Leervermogen van werknemers

Figuur 14: Leervermogen van werknemers (Bron: NEA: TNO)

Voor het leervermogen is bevraagd in hoeverre respondenten het makkelijk of moeilijk vinden om nieuwe dingen te leren voor hun werk. De helft van de werknemers vindt het in 2022 makkelijk om nieuwe dingen te leren, 3% vindt het moeilijk en de overige 47% niet moeilijk of makkelijk. Deze cijfers zijn gelijk gebleven ten opzichte van de meting in 2020.

Lees meer

Naarmate het opleidingsniveau toeneemt en de leeftijd afneemt geven zzp’ers vaker aan dat het makkelijk is om nieuwe dingen te leren.

Leervermogen van zzp'ers

Figuur 14b: Leervermogen van zzp’ers (Bron: ZEA: TNO/CBS)

Vergeleken met werknemers, vinden zzp’ers het in 2022 het ongeveer even vaak makkelijk om nieuwe dingen te leren voor hun werk (respectievelijk 50% en 48%). Iets meer dan de helft (50%) vindt het niet makkelijk of moeilijk en 2% vindt het moeilijk. Vergelijkbaar met werknemers vinden zzp’ers het vaker makkelijk om nieuwe dingen te leren naarmate opleidingsniveau toeneemt en de leeftijd afneemt. Wat betreft sectoren wijkt vooral de landbouw behoorlijk af. Daar geeft 35% van de zzp’ers aan het makkelijk om nieuwe dingen te leren voor het werk. Dit aandeel is wel gestegen, van 28% in 2020 naar 35% in 2022. Verder zien we tussen de andere sectoren niet veel verschillen.