Convenanten en akkoorden

De SER brengt verschillende organisaties binnen de samenleving samen. Dit zijn niet alleen de partijen die vertegenwoordigd zijn in de raad maar ook veel andere organisaties. De SER heeft dan een faciliterende rol en begeleidt besprekingen tussen partijen om te komen tot samenwerking. Zo faciliteert de SER de convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO-convenanten).
Ook was de SER tien jaar actief betrokken bij het Energieakkoord en het Klimaatakkoord en in 2022 nog facilitator van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

Convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, IMVO-convenanten, zijn multi-stakeholder samenwerkingen tussen bedrijven, overheid, branche-verenigingen, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Samen gaan zij aan de slag om mogelijke misstanden voor mens, dier en milieu in productieketens in kaart te brengen en deze aan te pakken of te voorkomen. De afspraken in de convenanten zijn gebaseerd op de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. 


De SER heeft hier een faciliterende rol en begeleidt besprekingen tussen partijen om te komen tot samenwerking. Ook ondersteunt de SER de implementatie van afgesloten convenanten. In 2022 werken partijen uit zeven sectoren samen in convenanten, waarvan de SER er zes ondersteunt in de implementatie. De facilitering door de SER komt voort uit een SER-advies uit 2014. In de jaren daarna bracht de SER onder meer een advies uit over de impact die een combinatie van IMVO-wetgeving en sectorale samenwerking kan opleveren en een advies waarin de Raad adviseerde over een Europese aanpak om IMVO te bevorderen.

Convenanten

Convenanten in ontwikkeling

Internationaal MVO-convenant Hernieuwbare Energie

Sinds 2019 vinden er onderhandelingen plaats in een multi-stakeholdergroep om te komen tot een Internationaal MVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector. Verschillende organisaties uit de wind- en zonnesector, vakbonden,  ngo’s, kennisinstellingen en de Nederlandse overheid zijn bij het proces betrokken. Doel van het convenant is het voorkomen en aanpakken van misstanden in de keten, zoals ontbossing, verlies van natuurlijke habitats en andere gevolgen voor ecosystemen, maar ook dwangarbeid en kinderarbeid. In het voorjaar 2023 is het Convenant Hernieuwbare Energie officieel van start gegaan.

SER sluit actieve rol in klimaatbeleid af

In 2013 kwam onder de vlag van de SER het Energieakkoord voor duurzame energie tot stand. De SER zorgde voor de borging van de afspraken en hielp in 2017 het Klimaatberaad om een breed gedragen Klimaatakkoord te maken. Vanaf 2019 faciliteerde de SER het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. 


Het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord is in 2022 opgehouden en kreeg een andere vorm. Daarmee sluit de SER tien jaar actieve betrokkenheid af bij het Energieakkoord en het Klimaatakkoord. De verandering volgt uit de verdere uitwerking door het kabinet van het Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat. Duurzaamheid blijft wel een belangrijk onderdeel van het SER-werk.


De platformfunctie van het faciliteren van de controletaak op het Klimaatakkoord is elders ondergebracht en kreeg meer gewicht. Onder leiding van Kees Vendrik komt er een Nationaal Klimaat Platform. Dat heeft als taak te helpen de transitie te versnellen en de noodzakelijke verbindingen te leggen met brede lagen in de maatschappij.
Met de commissie Duurzame Ontwikkeling (DUO) blijft de SER actief op het terrein van duurzaamheid. In 2022 werd de verkenning ‘Evenwichtig sturen op transities’ afgerond, over de noodzakelijke samenhang tussen de energie- en de grondstoffentransitie.


Taakgroep arbeidsmarkt en scholing

De SER levert sinds de onderhandelfase van het Klimaatakkoord voorzitter en secretariaat van een brede taakgroep, waar sociale partners met ruim 20 partijen (ministeries, decentrale overheid, onderwijs, uitvoering, etc.) overleggen over werkgelegenheid en scholing in de energietransitie. Sinds 2022 het Klimaatakkoord veel meer door het rijk wordt gestuurd is de taakgroep arbeidsmarkt en scholing wel blijven bestaan. Met als taak om de werkgelegenheidsafspraken in het Klimaatakkoord uit te voeren, als brug tussen beleid en uitvoering en om gecoördineerde inbreng te leveren in het Actieplan Groene en Digitale Banen dat begin 2023 wordt verwacht. De SER heeft alle inbreng verzameld en verdiept, en in de taakgroep is daarover met de ministeries en onderling gesproken. 
Een andere rol van de SER was om actieve afstemming te zoeken met partijen en samenwerkingsverbanden op het terrein van arbeidsmarkt en energietransitie, zoals het aanvalsplan technieksectoren, de topsectoren, het nationaal groeifonds, Goldschmeding Foundation en Groenpact. Op het terrein van arbeidsmarktinformatie heeft de SER (na de factsheet Klimaatbanen in de gebouwde Omgeving) met UWV en SBB een factsheet Klimaatbanen Energiesystemen opgeleverd en een start gemaakt met het overzicht Klimaatbanen in de Industrie (verschijnt juni 2023). Onderzoeksorganisatie PBL en ROA hebben een model opgeleverd om arbeidsmarktprognoses mee op te stellen. In de gebouwde omgeving is de samenwerking Mensen Maken de Transitie verstevigd. Met de onderwijsraden is gewerkt aan hun onderlinge samenwerking op het terrein van energietransitie.