Platform en dialoog

Naast advisering rekent de SER het ook tot zijn taak om als platform te dienen voor relevante sociaal-economische vragen, soms als onderdeel van een adviestraject, soms juist om een onderwerp te verkennen en agenderen. De SER vraagt en zoekt informatie en visies van betrokkenen, ook van partijen die niet vertegenwoordigd zijn in de raad.

SER-Jongerenplatform

Het SER Jongerenplatform bestaat uit vertegenwoordigers van elf jongerenorganisaties en kroonleden. De jongeren leveren bijdragen aan adviestrajecten van de SER en brengen eigen verkenningen en adviezen uit. In 2020 startte een samenwerking tussen het Jongerenplatform en Denktank-Y onder de naam Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC). De JDC heeft een verkenning gedaan naar de gevolgen van corona voor jongeren en ook de kansen. Ca. 2500 jongeren werkten mee via een dialoog-app. De verkenning is begin 2021 gepubliceerd. Het SER Jongerenplatform heeft verder onder meer meegewerkt aan een advies over het sociaal leenstelsel en bijgedragen aan het SER-advies over het bevorderen van gelijke kansen.

VIDEO JDC advies

Jubileum congres: 70 jaar SER 

De SER kijkt met gepaste trots terug op een inspirerend jubileumcongres in oktober ter gelegenheid van zijn 70 jarig bestaan in aanwezigheid van eregast Koningin Máxima. 
SER-voorzitter Mariëtte Hamer sprak met onder meer minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees, Ingrid Thijssen (VNO-NCW), Han Busker (FNV) en schrijver en cultuurhistoricus David Van Reybrouck over de rol van de SER en de overlegeconomie in een veranderende samenleving. Via kroonlid Luce van Kempen deelde het SER-Jongerenplatform hoe de wereld van nu straks wordt doorgegeven aan volgende generaties. 
Daarnaast organiseerde de SER in het kader van het jubileum twee regionale bijeenkomsten: de live bijeenkomst ‘De scheidslijnen verdwijnen’ in februari gehouden in Amsterdam en de online bijeenkomst ‘Goed werken in goede bedrijven’ gehouden in september in Eindhoven. Daar stond actieve deelname van het publiek steeds centraal en werd gevraagd wat SER-voorzitter Mariëtte Hamer zou moeten meenemen om in het polderoverleg te bespreken. VIDEO mijlpalen toen tot nu

De sociale partners en kroonleden van de ‪SER vormen al 70 jaar samen een solide basis om tot oplossingen en adviezen te komen voor ingewikkelde problemen.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬VIDEO Toekomstdromen

Vier jongeren vertellen hoe zij de toekomst zien vanuit klimaat, (culturele) diversiteit, werkgelegenheid en gezondheid.

SER-Arboplatform 

Het SER-Arboplatform is het centrale informatiepunt van sociale partners over gezond en veilig werken. Op de website staan adviezen, publicaties en inspirerende voorbeelden voor werkgevers, arbodeskundigen en werknemers. Arbodeskundigen kunnen er vragen stellen over arbeidsomstandigheden. Het Arboplatform heeft diverse handreikingen gepubliceerd, onder andere over veilig werken in de coronacrisis, bedrijfshulpverlening en preventiemedewerkers.

VIDEO Arboplatform

Diversiteit en inclusie

In 2020 startte de SER met het uitwerken van het programma Diversiteit en inclusie, nadat het kabinet het SER-advies Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling integraal overnam. De aanbevelingen in het SER-advies hebben tot doel diversiteit in het bedrijfsleven en de samenleving te bevorderen. 

Voor het beleid gericht op bevordering van diversiteit gaf de SER in het advies aan om in een overleg met alle betrokken partijen een passende infrastructuur te realiseren die bedrijven ondersteunt bij het verwezenlijken van een effectief en succesvol diversiteits- en inclusiebeleid. Het kabinet heeft de SER gevraagd deze infrastructuur te bouwen en de huidige versnippering tegen te gaan. Daarom zijn in 2020 de activiteiten van Stichting Topvrouwen en Diversiteit in Bedrijf onderdeel geworden van de SER. Diversiteit in Bedrijf stimuleert diversiteit en inclusie op de werkvloer en richt zich op verschillende dimensies van diversiteit, zoals gender, culturele achtergrond, leeftijd en arbeidsbeperking. Topvrouwen maakt de groep hooggekwalificeerde board-ready vrouwen in Nederland zichtbaar en biedt daarvoor een talentenbank aan. 

Quota en streefcijfers
Het wetsvoorstel voor evenwichtige verdeling m/v behelst een ingroeiquotum en streefcijfers. Het ingroeiquotum regelt dat ten minste één derde deel van de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moet bestaan uit mannen en tenminste één derde deel uit vrouwen. Het ingroeiquotum gaat gelden voor nieuwe benoemingen van commissarissen. Grote naamloze en besloten vennootschappen moeten passende en ambitieuze streefcijfers vaststellen voor meer diversiteit in top en subtop om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top en subtop van de onderneming evenwichtiger te maken. 

Diversity Day
Door de SER, Diversiteit in Bedrijf en Topvrouwen is Diversity Day 2020 (6 oktober) aangegrepen om gezamenlijk het belang van diversiteit breed in de maatschappij onder de aandacht te brengen. Die dag is een video gelanceerd met straatvoetballer Soufiane Touzani en SER-voorzitter Mariëtte Hamer over het belang van diversiteit. 

Leven Lang Ontwikkelen

Vanaf medio 2018 heeft de SER – op verzoek van het kabinet – een rol als aanjager van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). De SER draagt bij aan doorbraken door het stimuleren van een sterke, positieve en vanzelfsprekende leercultuur voor de werkende en niet-werkende beroepsbevolking, organisaties en onderwijsinstellingen. Dat betekent verzamelen en tonen van goede voorbeelden, adviseren over mogelijkheden in de wet- en regelgeving en bespreekbaar maken van de vanuit het SER-netwerk gesignaleerde kansen en problemen. Het verzamelen en delen van kennis en ervaring is van groot belang. Dat gebeurt onder meer via de SER-website, bijeenkomsten en publicaties. 

In 2019-2020 stonden de volgende thema’s centraal:

 • Toegankelijke en herkenbare dienstverlening
  Hoewel er veel plaatsen zijn waar mensen terecht kunnen met loopbaan- en ontwikkelingsvragen, is dit aanbod nog niet voor iedereen herkenbaar en toegankelijk.
 • Vaardigheden in kaart
  Het is nodig om veel fijnmaziger te kijken naar wat mensen aan kennis, vaardigheden en competenties (skills) met zich meebrengen, welke mogelijkheden zij daarmee hebben op de arbeidsmarkt en welke scholing eventueel nog nodig is.
 • Transities op de arbeidsmarkt
  De coronacrisis maakt duidelijk hoe snel werk(gelegenheid) kan veranderen. Te midden van die dynamiek blijft de vraag hoe we voor grote maatschappelijke transities, zoals digitalisering en de energietransitie, voldoende mensen met de juiste kennis en vaardigheden kunnen blijven vinden.
 • Energietransitie en LLO 
  Op het gebied van de energietransitie heeft de Actie-agenda LLO het afgelopen jaar actief sectoren of regio’s ondersteund waar zich grote opgaven (gaan) voordoen.
 • Eigen regie bij leren en ontwikkelen
  Om duurzaam inzetbaar te blijven is het belangrijk dat mensen zelf het heft in handen (kunnen) nemen en tijdig stappen zetten om zich te ontwikkelen.

PDF voortgangsrapportage 2019-2020

Nationaal Preventieakkoord

De SER draagt bij aan versterking van preventie in de maatschappij en in het beleid van de overheid. Preventie is een belangrijke stap op weg naar gezondere generaties. De Initiatiefgroep Preventieakkoord, voorgezeten door de SER, heeft in 2020 diverse brieven aan de Tweede Kamer geschreven en overleg gevoerd met de staatssecretaris van Volksgezondheid. De Initiatiefgroep nam deel aan verschillende bijeenkomsten in het najaar. In de SER-verkenning ‘De toekomst van de zorg’ kwam preventie nadrukkelijk aan de orde. Mede daardoor is de aandacht voor preventie vastgehouden bij de overheid, consumenten en belangenorganisaties.

Symposia en dialoogbijeenkomsten

De SER organiseert regelmatig symposia en dialoogbijeenkomsten over actuele onderwerpen. Op de SER-website verschijnen daarvan (video)verslagen. Ook worden er veel internationaal MVO-bijeenkomsten gehouden, zoals workshops en trainingen, werkbezoeken, stakeholderbijeenkomsten en evaluatiebijeenkomsten.

Consumentenvoorwaarden (algemene voorwaarden)

De SER faciliteert en leidt het overleg tussen branche- en consumentenorganisaties. Tijdens dit overleg bespreken de partijen de algemene voorwaarden voor consumenten. Dit zijn de zogenoemde kleine lettertjes in een (koop)overeenkomst tussen consument en ondernemer. Consumentenvoorwaarden die op deze manier tot stand zijn gekomen, heten ook wel tweezijdige algemene voorwaarden. In 2020 zijn drie sets consumentenvoorwaarden tot stand gekomen. 

HET Overzicht Consumentenvoorwaarden