Adviserende taak

De SER heeft tot taak het kabinet en het parlement te adviseren over de hoofdlijnen van het sociaal-economisch beleid. De SER geeft gevraagd advies, maar ook advies op eigen initiatief. Behalve in adviezen legt de SER zijn bevindingen ook vast in de vorm van een verkenning of signalering. Hieronder treft u een overzicht aan van zaken waaraan de SER in 2018 heeft gewerkt in het kader van zijn adviserende taak, met een korte toelichting. De SER heeft in 2018 ook intensief overleg gevoerd over de toekomst van het pensioenstelsel; dit overleg heeft helaas niet geleid tot een advies.

Adviezen, verkenningen en signaleringen 2018

Doorwerking in 2018 van adviezen uit eerdere jaren

Soms heeft een advies of verkenning pas later doorwerking dan in het jaar dat het is uitgebracht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de volgende adviezen uit 2016 en 2017.

adviezen uit 2016 en 2017 ›

Advies via consultatief overleg

Ook vond er in 2018 twee keer een consultatief overleg met een minister of staatssecretaris plaats; dit is een lichte vorm van advisering op commissieniveau.

consultatieve overleggen

Advies grenswaarden stoffen op de werkplek

Werkgevers en werknemers hebben binnen het arbostelsel een eigen verantwoordelijkheid voor het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen op de werkplek. Soms is het werken met gevaarlijke stoffen onvermijdelijk. Werkgevers moeten bepalen of medewerkers veilig met gevaarlijke stoffen werken. Dit kan door de blootstelling te vergelijken met de zogeheten grenswaarde van een stof. Is de blootstelling lager dan de grenswaarde, dan zijn werknemers over het algemeen voldoende beschermd. De Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplekvan de SERadviseert het ministerie van SZW over de haalbaarheid van wettelijke grenswaarden voor stoffen zonder een veilig niveau van blootstelling. 

grenswaarden gevaarlijke stoffen ›