OR & medezeggenschap

Met welke rechten en plichten moet uw klant rekening houden?

De medewerkers van uw klant hebben verschillende rechten en voor uw klant geldt dat hij een aantal verplichtingen heeft. We leggen het hier kort uit. Voor de specifieke invulling verwijzen wij u naar de bijlage met de van toepassing zijnde artikelen in de WOR per medezeggenschapssituatie.Overlegrecht en -plicht

Het overlegrecht houdt in dat de pv, de pvt of de or met de ondernemer in overleg treedt. Het overleg van de ondernemer met alle medewerkers heet een personeelsvergadering (pv). Het overleg tussen pvt of or met de ondernemer heet een overlegvergadering. Het overleg betreft onderwerpen die de organisatie en medewerkers aangaan. Denk daarbij zowel aan financieel-economische thema’s als aan personele regelingen. Uw klant is verplicht met zijn medewerkers minimaal twee keer per jaar te overleggen.
Informatierecht en -plicht

De pv, de pvt of de or heeft het recht tijdig geïnformeerd te worden. Uw klant moet de medewerkers informeren over wat er geregeld is ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Hij moet in ieder geval informatie verschaffen over de regelingen op grond van de pensioenovereenkomst, maar ook over de uitvoeringsovereenkomst. Als uw klant deze informatie op schrift beschikbaar heeft, dan moet hij deze informatie ook schriftelijk aan de medewerkers of hun vertegenwoordigers verstrekken.

Recht externe deskundige uit te nodigen

De pv heeft op grond van de WOR geen recht op het inschakelen van deskundigen. De pvt en de or daarentegen hebben wel het recht een externe deskundige op het gebied van pensioenen in hun eigen vergadering uit te nodigen. Brengt de deskundige kosten in rekening dan moet dat eerst met uw klant besproken zijn.

Scholingsrecht

De pv heeft op grond van de WOR geen recht op scholing. De pvt en de or hebben wel het recht zich te laten scholen op het gebied van pensioenen.Initiatiefrecht

De pv, de pvt en de or hebben het recht om m.b.t. de arbeidsvoorwaarde pensioen voorstellen richting hun ondernemer te doen en het onderwerp voor de vergadering te agenderen. Uw klant is verplicht hier serieus aandacht aan te besteden en het onderwerp met de pv, pvt of or te bespreken.Adviesrecht en -plicht

De pv en de pvt hebben het recht advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat kan leiden tot een belangrijke verandering van de arbeidsvoorwaarde pensioen van ten minste een vierde van de in de onderneming werkzame personen. Uw klant moet tijdig om advies vragen. Tijdig wil zeggen dat de medewerkers in de gelegenheid zijn invloed te hebben op het voorgenomen besluit. Het besluit staat dus nog niet vast.Instemmingsrecht en -plicht

Een or heeft het recht al of niet in te stemmen met elk voorgenomen besluit dat kan leiden tot een wijziging van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het gaat om het vaststellen, wijzigen of intrekken van regelingen op grond van de pensioenovereenkomst, met inbegrip van regelingen in de uitvoeringsovereenkomst die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst.Geschilrecht

In ondernemingen met een pv kan iedere medewerker uit de onderneming de kantonrechter vragen te bepalen dat de ondernemer de verplichtingen jegens de pv nakomt.


Wanneer de pvt of de or en uw klant een geschil hebben over de naleving van de hierboven genoemde rechten kunnen zij zich tot een Bedrijfscommissie wenden voor bemiddeling en/of advies. Komen ze er niet uit dan staat nog de weg naar de kantonrechter open. Het is echter in ieders belang dat beide partijen elkaar weten te vinden in goed overleg en dat begint met goede informatie. Als adviseur kunt u daaraan bijdragen. Bij de SER zijn de Bedrijfscommissies voor de marktsector en de non-profitsector gehuisvest.

TIP: Als u wilt, kunt u al vanaf tien medewerkers een personeelsvertegenwoordiging (pvt) instellen om het overleg met uw medewerkers te stroomlijnen.

TIP: Zorg er tijdig voor dat uw klant voorafgaand aan een wijziging van de pensioenregeling of voor het afsluiten van een ‘mogelijke’ nieuwe pensioenregeling met zijn medewerkers in overleg treedt.

TIP: als de pv behoefte heeft aan een eigen deskundige, dan zouden de medewerkers hierover mogelijk afspraken kunnen maken met uw klant.

TIP: als de pv behoefte heeft aan een eigen deskundige, dan zouden de medewerkers hierover mogelijk afspraken kunnen maken met uw klant.

Terug naar keuzescherm
Vorige pagina
Volgende pagina